Προφίλ

Το Ι.ΚΤΕΟ Καλαμαράς εφαρμόζει σύστημα ποιότητας ISO 9001:2015 πιστοποιημένο από την QMS CERT.

Αριθμός ΓΕΜΗ: 136443014000

 

CERTIFICATEa GR IKTEO KALAMARAS ISO 9001

Η εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ Καλαμαράς είναι η συνέχεια μιας σχέσης εμπιστοσύνης, εξυπηρέτησης και αμοιβαίας εκτίμησης, που ξεκίνησε το 1981, όταν ο Χρήστος Καλαμαράς ίδρυσε την «Σχολή Οδηγών Χρήστος Καλαμαράς» με σκοπό την εκπαίδευση και στόχο την εκμάθηση συμπεριφοράς και ασφαλούς οδήγησης νέων οδηγών.

Οι υιοί του, Ευάγγελος και Κωνσταντίνος Καλαμαράς, Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί, ακολουθούν την επιχείρηση ενεργά τα τελευταία χρόνια, όντας Εκπαιδευτές Οδηγών και το 2016 αποφασίζουν να επεκτείνουν την επαγγελματική δραστηριότητα τους στο χώρο της ασφαλούς οδήγησης και ιδρύουν την εταιρεία Ι.ΚΤΕΟ Καλαμαράς με σκοπό τον έλεγχο και στόχο την ασφαλή μετακίνηση όλων των οχημάτων, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

Δημιουργώντας ένα υπερσύγχρονο Ιδιωτικό Κέντρο Τεχνικού Ελέγχου είναι σε θέση να καλύψει τις ανάγκες κάθε οχήματος και κάθε επαγγελματία, καθώς διαθέτει 3 πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές ελέγχου για Μοτοσυκλέτες – ΙΧ – ΒΑΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, παρέχοντας υπηρεσίες υψηλής ποιότητας.

Ο τεχνικός έλεγχος διενεργείται με μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας που διακριβώνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα ενώ οι συντηρήσεις γίνονται από εξειδικευμένους τεχνικούς συνεργάτες.

Το τεχνικό προσωπικό που διενεργεί τους ελέγχους είναι ανώτατης εκπαίδευσης, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι μηχανικοί που διαρκώς επιμορφώνονται και εκπαιδεύονται με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες κάθε πελάτη.

Φιλοσοφία

Με κύριο στόχο την οδική ασφάλεια, διενεργούμε όλους τους απαραίτητους ελέγχους σε έναν ευχάριστο χώρο.

Έχοντας ως γνώμονα τις ανάγκες, τις απαιτήσεις και τις προσδοκίες των πελατών μας, η ποιότητα στην εξυπηρέτηση και ο σεβασμός στον πελάτη, αποτελεί για εμάς βασική προϋπόθεση και αφορά σε όλες τις ενέργειες που γίνονται πριν, κατά τη διάρκεια και μετά τον έλεγχο του οχήματος σας.

Η εύκολη πρόσβαση, η άμεση εξυπηρέτηση, η αξιοπιστία των αποτελεσμάτων και η σωστή ενημέρωση για την κατάσταση του οχήματος σας αποτελούν μέρος της φιλοσοφίας μας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι, για να επιτύχουμε τα υψηλά επίπεδα ποιότητας των υπηρεσιών μας, ακολουθούμε το σύστημα διαδικασιών ποιοτικού ελέγχου που έχει πιστοποιηθεί με το πρότυπο ISO 9001:2015 από την QMS CERT.

Όλα αυτά, ακολουθώντας πρακτικές σύμφωνες με τη συνεχώς αναβαθμιζόμενη και ελεγχόμενη Πολιτική μας για την Προστασία του Περιβάλλοντος, σε συνδυασμό με τη διαρκή εκπαίδευση του Ανθρώπινου Δυναμικού μας, ώστε να είμαστε πάντα συνεπείς με τη φιλοσοφία Ολικής Ποιότητας της εταιρείας μας.

Η ικανοποίηση των πελατών μας υπήρξε πάντοτε και θα συνεχίζει να είναι η πρώτη μας προτεραιότητα!

Πολιτική Ποιότητας

Το «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» θεωρεί ως πρωταρχικό παράγοντα τη συνεπή και αδιάλειπτη ικανοποίηση των απαιτήσεων του κοινού, την καλύτερη εξυπηρέτησή του, την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης με αυτό καθώς και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διαχείριση του συνόλου των δραστηριοτήτων που συνθέτουν τη λειτουργία του.

Για το λόγο αυτό, το «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» έχει προβεί στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και εγκατάσταση ολοκληρωμένου Συστήματος Ποιότητας ως προς το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, το οποίο και δεσμεύεται να εφαρμόζει με συνέπεια και με γνώμονα την παροχή υπηρεσιών τεχνικού ελέγχου οχημάτων με ακεραιότητα, αμεροληψία και αξιοπιστία.

Το «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» ενημερώνεται διαρκώς σχετικά με τις επίκαιρες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις που διέπουν το αντικείμενο δραστηριότητάς του ενσωματώνει τις απαιτήσεις τους, στο Σύστημα Ποιότητας που έχει αναπτύξει, μαζί με τις όποιες τεχνικές μεθοδολογίες και εξελίξεις. Οι ποιοτικές προδιαγραφές λειτουργίας του «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» συνοψίζονται σε γενικές γραμμές, στα εξής:

  • Εφαρμογή τεκμηριωμένου Συστήματος Ποιότητας, το οποίο ικανοποιεί τις απαιτήσεις του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO9001:2015, και ανασκοπείται τακτικά ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχιζόμενη καταλληλότητα και επάρκεια του.
  • Χρήση έγκυρων, βάσει της τεχνολογικών εξελίξεων και των επιταγών της εθνικής νομοθεσίας, μεθόδων, για τη διεξαγωγή των προβλεπόμενων ελέγχων.
  • Διαχείριση του εξοπλισμού ελέγχων (επιλογή, συντήρηση, ρύθμιση, διακρίβωση κ.λ.π.) κατά τρόπο που να εξασφαλίζει την αξιοπιστία και συνεχή καταλληλότητά του για την προβλεπόμενη χρήση του.
  • Εξασφάλιση της απαιτούμενης τεχνικής ικανότητας του προσωπικού που εμπλέκεται στη διεκπεραίωση του τεχνικού ελέγχου οχημάτων, μέσω επικύρωσης και συνεχούς αξιολόγησης αυτής καθώς και παροχής της απαραίτητης εκπαίδευσης.
  • Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας, αμεροληψίας και ακεραιότητας του τεχνικού προσωπικού.
  • Τήρηση συγκεκριμένων κανόνων σχετικά με την ασφάλεια του προσωπικού.
  • Τήρηση του καθημερινού προγράμματος λειτουργίας του «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» όπως αυτό καθορίζεται και γνωστοποιείται.
  • Συνεχής παρακολούθηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών.
  • Θέσπιση στόχων οι οποίοι παρακολουθούνται και διατηρούνται ενήµεροι.

Το Σύστημα Ποιότητας του «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» αφορά όλα τα επίπεδα λειτουργίας του και η τήρηση των προβλεπόμενων αποτελεί ευθύνη όλου του στελεχιακού δυναμικού. Η Ανώτατη Διοίκηση δεσμεύεται για την παροχή των απαραίτητων πόρων και μεριμνά μέσω του Υπεύθυνου Ποιότητας ώστε το Σύστημα να είναι επίκαιρο και αποτελεσματικό.

Με την αταλάντευτη προσήλωση τόσο της Διοίκησης του «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ» όσο και του συνόλου του προσωπικού της στην τήρηση των αρχών που εκτίθενται στην παρούσα Πολιτική Ποιότητας και, γενικότερα, σε όλη την έκταση του Συστήματος Ποιότητας του «ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ ΕΕ», η Ανώτατη Διοίκηση προσβλέπει στη συνεχή και σταθερή παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και αξιοπιστίας.

Η εταιρική Πολιτική Ποιότητας τεκμηριώνεται, υλοποιείται, διατηρείται, περιοδικά αναθεωρείται, επικοινωνείται σε όλο το προσωπικό και διατίθεται στα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του κοινού.

Εγκαταστάσεις

Όλοι οι χώροι μας είναι πλήρως προσβάσιμοι σε ΑμεΑ.

Οι εγκαταστάσεις του Ι.ΚΤΕΟ Καλαμαράς βρίσκονται στην οδό Τεγέας 30 στην Τρίπολη, σε ένα άνετο και φιλικό χώρο με άνετο parking και ευχάριστο χώρο αναμονής.

Η απόσταση από το κέντρο της πόλης είναι μόλις 5 λεπτά, κάνοντας έτσι την εξυπηρέτηση σας ακόμα πιο άμεση.

Διαθέτει 3 πλήρως αυτοματοποιημένες γραμμές ελέγχου και μπορεί να εξυπηρετήσει όλα τα οχήματα: Ι.Χ. – Μοτοσυκλέτες – Φορτηγά – Λεωφορεία.