ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τις εκπαιδευτικές μοτοσυκλέτες, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται αμέσως μετά την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ο περιοδικός τεχνικός έλεγχος διενεργείται κάθε ένα χρόνο μετά τον αρχικό έλεγχο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Άδεια Κυκλοφορίας
2.    Δίπλωμα ή Ταυτότητα
3.    Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
4.    Άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Κατά τον τεχνικό έλεγχο των μοτοσυκλετών διενεργούνται οι παρακάτω έλεγχοι:

→    Έλεγχος ταυτότητας μοτοσυκλέτας
        (αριθμός πλαισίου, αριθμός κινητήρα, χρωματισμός)
→    Οπτικοί έλεγχοι (ένδειξη χιλιομετρητή, ελαστικά, αλυσίδα, πλαστικά καλύμματα)
→    Έλεγχος καυσαερίων
→    Έλεγχος συστήματος πέδησης
→    Έλεγχος φώτων
→    Ηχομέτρηση