ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

   Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
•   Φορτηγά & ελκυστήρες με μεικτό βάρος άνω των 12 τόνων
•   Λεωφορεία έως 10 μέτρα
•   Λεωφορεία άνω των 10 μέτρων
•   Λεωφορεία αρθρωτά-διώροφα
•   Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 3,5 τόνων
•   Ρυμουλκούμενα-ημιρυμουλκούμενα με μεικτό βάρος άνω των 10 τόνων
•   Συνδυασμός οχημάτων (συρμός) με ενιαία άδεια κυκλοφορίας
•   Εκπαιδευτικά φορτηγά
•   Οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών και ευπαθών τροφίμων ADR-ATP

ΠΡΟΣΟΧΗ !

Τα φορτηγά και τα λεωφορεία με αερόφρενα, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με αναμονές λήψης παροχής αέρα για τον έλεγχο του συστήματος.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Για τα Φ.Ι.Χ. (Φορτηγά Ιδιωτικής Χρήσης) και Φ.Δ.Χ. (Φορτηγά Δημόσιας Χρήσης) άνω των 3,5 τόνων και Λεωφορεία, ο πρώτος τεχνικός έλεγχος διενεργείται έναν (1) χρόνο από την ημερομηνία έκδοσης της πρώτης άδειας κυκλοφορίας και ο περιοδικός έλεγχος διενεργείται κάθε ένα (1) χρόνο από την ημερομηνία του προηγούμενου ελέγχου.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1.    Άδεια Κυκλοφορίας
2.    Δίπλωμα ή Ταυτότητα
3.    Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
4.    Εγκρίσεις τύπου (σε περίπτωση τροποποιήσεων ή μετασκευής του οχήματος)
5.    Πιστοποιητικό Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
6.    Βεβαίωση περιοριστή ταχύτητας (για όσα οχήματα προβλέπεται)
7.    Υπηρεσιακό Σημείωμα Υδραυλικής Πόρτας ή αναγραφή επί της Άδειας Κυκλοφορίας των                        στοιχείων της Υδραυλικής Πόρτας
8.    Γερανοφόρα Οχήματα (Βεβαίωση Ανυψωτικού, κατά περίπτωση)
9.    Πλήρες και ισχύον φαρμακείο
10.  Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
11.  Τρίγωνο

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Για ανάριθμα οχήματα

1.    Πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου
2.    Πιστοποιητικό από Ο.Δ.Δ.Υ (αν πρόκειται για εκποιούμενο όχημα από τον Ο.Δ.Δ.Υ)
3.    Ξένη άδεια κυκλοφορίας
4.    Πιστοποιητικό Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
5.    Δίπλωμα ή Ταυτότητα
6.    Πλήρες και ισχύον φαρμακείο
7.    Ισχύοντα Πυροσβεστήρα
8.    Τρίγωνο

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΕΓΧΟΥ

Οπτικοί Έλεγχοι

→    Έλεγχος ταυτότητας οχήματος (αριθμός πλαισίου και κινητήρα, πινακίδες κυκλοφορίας)
→    Έλεγχος ανεμοθώρακα και υαλοπινάκων
→    Έλεγχος αμαξώματος, θυρών και προφυλακτήρων
→    Έλεγχος χρωματισμού
→    Έλεγχος φώτων και ηλεκτρολογικού εξοπλισμού
→    Έλεγχος καθρεφτών
→    Έλεγχος τροχών, ελαστικών και εφεδρικού τροχού
→    Έλεγχος αξόνων - ανάρτησης
→    Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου
→    Έλεγχος κινητήρα
→    Έλεγχος συσσωρευτή και κατάστασης ηλεκτρικής εγκατάστασης
→    Έλεγχος συστήματος διεύθυνσης (αντλία υδραυλικού τιμονιού, σωληνώσεις)
→    Έλεγχος καμπίνας (τιμόνι, ένδειξη χιλιομετρητή, ζώνες ασφαλείας, καθίσματα, κόρνα)
→    Έλεγχος λοιπού εξοπλισμού (πυροσβεστήρας, τρίγωνο, φαρμακείο)

Έλεγχος Καυσαερίων

Η προστασία του περιβάλλοντος και η προσπάθεια μείωσης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης είναι ένα ζήτημα που αφορά όλους τους οδηγούς. Προκειμένου να ελέγχονται οι εκπομπές ρύπων των οχημάτων η πολιτεία έχει θεσπίσει όρια εκπομπής ρύπων που πρέπει να ελέγχονται κάθε έξι (6) μήνες για τα βαρέα οχήματα και κάθε όχημα να φέρει την Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων. Ο έλεγχος αυτός πραγματοποιείται μέσω αιθαλομέτρου για τα πετρελαιοκίνητα οχήματα.

Έλεγχος Σύγκλισης-Απόκλισης

Ο έλεγχος σύγκλισης-απόκλισης είναι έλεγχος μέγιστης σημασίας. Η διατήρηση ευθύγραμμης πορείας ενός οχήματος είναι συνώνυμη με την ασφάλεια των επιβατών αλλά και με τη μακροζωία των υποσυστημάτων και εξαρτημάτων του οχήματος. Μια αθέλητη αλλαγή πορείας μπορεί να επιφέρει έως και θανατηφόρα αποτελέσματα.

Τέλος ένα όχημα που αποκλίνει της ευθείας φθείρει ανομοιόμορφα το πέλμα των ελαστικών και καταπονεί τους βραχίονες και τις αρθρώσεις του συστήματος διεύθυνσης του.

Η μέτρηση σύγκλισης-απόκλισης ενός οχήματος πραγματοποιείται μέσω ενός οργάνου που λέγεται συγκλισιόμετρο.

Έλεγχος Φώτων

Η σωστή λειτουργία των φώτων ενός οχήματος μας εξασφαλίζει καθαρότητα στο οπτικό μας πεδίο, την έγκαιρη προειδοποίηση των άλλων οδηγών για ενδεχόμενη αλλαγή πορείας μας ή την ξαφνική επιβράδυνση μας. Επίσης τα φώτα καθορίζουν τη θέση του οχήματος μας στο δρόμο κατά τις νυχτερινές ώρες.

Κατά τη διάρκεια του τεχνικού ελέγχου ελέγχεται η λειτουργία όλων των λυχνιών του οχήματος καθώς επίσης και η λειτουργία των διακοπτών χειρισμού των ανωτέρω. Ο έλεγχος πραγματοποιείται οπτικά από τον ελεγκτή αλλά και με τη βοήθεια ενός οργάνου που λέγεται φωτόμετρο.

Σ’ αυτό το στάδιο ελέγχεται:
→    Η ορθή λειτουργία
→    Ο σωστός χρωματισμός
→    Η ένταση των φώτων
→    Η ορθή σκόπευση φώτων

Έλεγχος Συστήματος Πέδησης

Ο έλεγχος του συστήματος πέδησης αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς του τεχνικού ελέγχου, καθώς τα φρένα του οχήματος που οδηγούμε είναι το υποσύστημα μέσω του οποίου μπορούμε να μειώσουμε την ταχύτητα του και να το ακινητοποιήσουμε. Η σωστή λειτουργία του συστήματος πέδησης ελέγχεται με την βοήθεια σύγχρονου εξοπλισμού μετρώντας τα παρακάτω μεγέθη:

→    Μέγιστη δύναμη πέδησης
        Είναι η μέγιστη δύναμη που μπορούν να αναπτύξουν τα φρένα του οχήματος μας. Αυτή η δύναμη για να είναι ικανή να ακινητοποιήσει το όχημα μας πρέπει να ισούται ή να υπερβαίνει το 75% του συνολικού βάρους του οχήματος.

→    Μονόπλευρη πέδηση
        Προκειμένου το όχημα μας να διατηρεί την ευθύγραμμη και την επιθυμητή πορεία του, πρέπει οι δυνάμεις που αναπτύσσονται στον αριστερό και δεξιό τροχό του κάθε άξονα να μη διαφέρουν περισσότερο από 30%

Η άριστη κατάσταση του συστήματος πέδησης του οχήματος μας είναι εξαιρετικά σημαντική. Πέρα από τη δυνατότητα ακινητοποίησης του οχήματος σε περίπτωση ανάγκης και την ομαλή επιβράδυνση χωρίς να παρεκκλίνουμε από την πορείας μας. Εξασφαλίζεται η ομαλή συμπεριφορά του οχήματος κατά την επιβράδυνση σε στροφές και σε υψηλές ταχύτητες.