Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος είναι ο έλεγχος που διενεργείται σε ένα ή περισσότερα συστήματα του οχήματος μετά από επιθυμία του ιδιοκτήτη του και χωρίς να υπάρχει υποχρέωση.

Ο εκούσιος τεχνικός έλεγχος αυτοκινήτου γίνεται μόνο σε αυτοκίνητα που δεν είναι εκπρόθεσμα για τον «περιοδικό τεχνικό έλεγχο».

Μπορεί δηλαδή να διενεργηθεί σε αυτοκίνητα που:

  • Έχουν Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου σε ισχύ
  • Δεν έχουν ακόμα υποχρέωση να περάσουν έλεγχο ΚΤΕΟ (καινούργια)