Ο έλεγχος ADR είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη συμφωνία ADR.

Το ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ είναι πιστοποιημένο να ελέγχει οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για έλεγχο οχήματος ADR είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Δίπλωμα ή ταυτότητα
  3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
  4. Πιστοποιητικό Ταχογράφου (για όσα οχήματα προβλέπεται)
  5. Πιστοποιητικό ADR
  6. Φύλλα δοκιμών