Ο έλεγχος ADR είναι υποχρεωτικός για τα οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων κατά τη συμφωνία ADR.

Το ΙΚΤΕΟ ΚΑΛΑΜΑΡΑΣ είναι πιστοποιημένο να ελέγχει οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για ADR είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Δίπλωμα ή ταυτότητα
  3. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
  4. Βεβαίωση ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
  5. Πιστοποιητικό ADR + Φύλλα δοκιμών για οχήματα μεταφοράς επικίνδυνων υλικών

Pin It on Pinterest