Ο Έλεγχος ATP είναι ο ειδικός έλεγχος των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για την μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού και την αποδοτικότητα των ψυκτικών ή θερμαντικών συσκευών.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για ATP είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Δίπλωμα ή ταυτότητα
  3. Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου
  4. Βεβαίωση ταχογράφου (όπου είναι απαραίτητο)
  5. Πιστοποιητικό ATP

Pin It on Pinterest