Ο Έλεγχος ATP είναι ο ειδικός έλεγχος των οχημάτων που εκτελούν διεθνείς μεταφορές ευπαθών τροφίμων και έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας στην Ελλάδα, για την μονωτική ικανότητα του εξοπλισμού και την αποδοτικότητα των ψυκτικών ή θερμαντικών συσκευών.

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε για έλεγχο οχήματος ATP είναι:

  1. Άδεια κυκλοφορίας οχήματος
  2. Δίπλωμα ή ταυτότητα
  3. Δελτίο προηγούμενου ελέγχου (αν έχει εκδοθεί κατά το παρελθόν)
  4. Πιστοποιητικό Ταχογράφου
  5. Πιστοποιητικό ATP από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ή από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης